Určenie cesty na úsporu energie vďaka údajom o energetickom hospodárení, ich analýza a poukázanie na nedostatky.

Povinnosti vlastníkov budov

V zmysle smernice č. 2012/27/EU o energetickej efektívnosti, Slovenská republika pripravila zákony a vyhlášky na základe tejto smernice, účelom je dosiahnutie 16% úspor energie do roku 2020

 

1. Monitorovanie - Za týmto účelom sú vlastníci budov povinný viesť bilancie spotrieb energie (teplo, plyn, elektrika, voda...) za účelom predkladania ročných spotrieb energii do monitorovacieho systému ( monitorovací systém je agentúra určená Ministerstvom hospodárstva konkrétne Slovenská inovačná energetická agentúra ( SIEA ), kde sa vykonáva monitorovanie, vyhodnocovanie a overovanie národného cieľa ) , poskytovateľom údajov do monitorovacieho systému je vlastník budovy s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 1000m2.

2. Bilancie – predstavujú údaje o ročných spotrebách tepla na vykurovanie (kWh), tepla na ohrev teplej úžitkovej vody (kWh, m3 ), elektrika na osvetlenie (kWh), klimatizácia a chladenie (kWh), a iná spotreba energie (kWh), spotreba plynu ( m3), náklady na energiu (€) a ostatné náklady na výrobu tepla

3. Termíny poskytovania údajov – poskytovanie údajov sa vykonáva na základe výzvy SIEA a oznamoch na webovej stránke SIEA, ako sú napríklad : 31. marca – predloženie údajov o koncových odberateľoch a konečných spotrebiteľoch energie a ich celkovej spotrebe energie za predchádzajúci kalendárny rok

Na písomnú výzvu agentúry je potrebné odpovedať do 90 dní odo dňa doručenia výzvy, ktoré predstavujú údaje z bilancii ako je uvedené v bode 3.

 

4. Povinnosti vlastníkov budov s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 1000m2 s dodávkou tepla a TÚV sú povinný :

1. Zabezpečiť a udržiavať hydraulický vyregulovaný vykurovací systém v budove

2. Vybaviť vykurovací systém na radiátoroch ventilmi s termostatickou hlavicou

3. Zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulované rozvody teplej vody

4. Vybaviť rozvody tepla a TÚV hodnou tepelnou izoláciou

5. Poskytnúť prevádzkovateľovi monitorovacieho systému elektronický súbor údajov o spotrebe energie

6. Účtovať každému nájomcovi náklady na spotrebu energie oddelene od nákladov na ostatné poskytované služby ( teplo, TÚV a elektrika musia byť zvlášť )

7. Výrobca tepla, TÚV a dodávateľ plynu, ktorý rozpočítava nájomcom energie a NEPODNIKÁ v oblasti energie je povinný :

8. Zabezpečiť u konečného spotrebiteľa ( nájomca ) na náklady vlastníka budovy určené meradlá, pomerové meradlá, (merače tepla, pomerové merače tepla, vodomery na TÚV ..), s termínom do 31.12.2016 – táto povinnosť sa nevzťahuje, ak celková podlahová plocha budovy je menšia ako 500m2

9. Vlastník budovy je povinný v budovách ktoré slúžia za účelom aj prenájmu vyvesiť na vstupe do objektu energetický štítok hospodárnosti budovy

10. Vlastníci budov s vlastnými tepelnými zdrojmi s ktorými nepodnikajú v tepelnej energetike sú povinný splniť oznamovaciu povinnosť na URSO do 31.12.2014 ( údaje o objekte a tepelnom zdroji, vzor oznamovacej povinnosti je na stránke URSO )

11. Uvedené povinnosti vyplávajú zo zákona č. 321/2014 Z. z. a zo zákona č. 657/2004 v znení neskorších predpisov, Vyhlášky č. 630/2005 Z. z. , Zákona č. 555/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov, Informácie na webovej stránky Slovenskej inovačnej energetickej agentúry

 

Zákon č. 321/2014 Z.z., zákon č. 555/2005 Z.z., zákon č. 476/2008 Z.z. o energetickej efektívnosti s príslušnými vykonávacími vyhláškami k uvedeným zákonom – povinnosti vlastníkov budov, dodávateľov, odberateľov a konečných spotrebiteľov energií ako sú vykonávanie energetických auditov, zatriedenie podnikov do kategórií veľký, stredný a malý podnik, energetických certifikátov budov, vedenie bilancií spotrieb energií a zadávanie údajov do monitorovacieho systému SIEA, podpornú a garantovanú energetickú službu pre vlastníkov budov a ostatné činnosti vyplývajúce z uvedených zákonov a príslušných vyhlášok.

 

Zákon č. 251/2012 Z.z., zákon č. 300/2012 Z.z., zákon č. 327/2015 Z.z., zákon č. 250/2012 Z.z. o energetike, energetickej efektívnosti a ciele energetickej efektívnosti, pravidlá trhu s energiami, pravidlá fungovania vnútorného trhu s energiami – usmernenie vlastníkov budov, odberateľov, dodávateľov a konečných spotrebiteľov energií pri uzatváraní zmlúv, riešenia dosiahnutia úspor energií na objektoch...

 

Zákon č. 657/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov – zákon o tepelnej energetike  - upozornenie na povinnosti a práva výrobcov, dodávateľov, distribútorov tepelnej energie a odberateľov a konečných spotrebiteľov tepla v oblasti merania energií, kalkulácie cien tepelnej energie vo variabilnej a fixnej zložke tepla, povinnosti nahlasovania údajov účastníkov trhu s teplom na ÚRSO, SIEA, MH SR... a spracovanie podkladov k vyúčtovaniu nákladov za dodávku tepelnej energie.

 

Vyhláška č. 630/2005 Z.z. v znení  vyhlášky č. 358/2009 Z.z. a vyhláška č. 152/2005 Z.z. a prináležiace vyhlášky-usmernenie a spracovávanie rozpočítania nákladov tepelnej energie pre konečného spotrebiteľa podľa určených meradiel, pomerových meradiel v zmysle podpornej energetickej činnosti, povinnosti a práva dodávateľa a konečného spotrebiteľa tepelnej energie pri rozpočítavaní nákladov, ročné vyúčtovanie služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov, dodržiavanie pravidiel dodávok kvality tepla a teplej úžitkovej vody...

Zákon č. 142/2000 Z.z., vyhláška č. 210/2000 Z.z. a vyhláška č. 209/2013 Z.z. o určených meradlách a smerných číslach, odvádzanie splaškovýcch vôd a vody z povrchového odtoku ( dažďová voda ) – povinnosti a starostlivosť rozpočítavateľov, konečných spotrebiteľov energií pre určené meradlá tepla, teplej úžitkovej vody a studenej vody, doba platnosti určených meradiel, vedenie evidencie určených meradiel, v prípade porúch určených meradiel používanie smerných čísel...

Zákon č. 137/2010 Z.z. a zákon č. 180/2013 Z.z. o ochrane ovzdušia a povinnosti vlastníkov zdrojov znečisťovania ovzdušia, emisné merania plynových spotrebičov – oboznámenie s povinnosťami v zmysle NEIS, kde sú zakomponované povinnosti, pravidlá a spôsoby nahlasovania údajov o zdroji znečistenia podľa veľkosti zdroja znečistenia, výpočet poplatkov za stredné a veľké zdroje znečistenia, klimatizačných zariadení....

Zákon č. 314/2012 Z.z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných zariadení – povinnosti vlastníka budov, v ktorej sa nachádza tepelný zdroj, klimatizačné zaradenie je povinný v zmysle príloh citovanej vyhlášky vykonávať pravidelné kontroly.

Zákon č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 205/2014 Z.z. – bytový zákon – spravovanie bytových a nebytových domov, certifikácia budov a poradenstvo.