- východiskové a pravidelné odborné prehliadky, odborné skúšky a kontroly vyhradených technických zariadení tlakových v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

- východiskové a pravidelné odborné prehliadky, odborné skúšky a kontroly vyhradených technických zariadení elektrických v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. ( elektrika NN a VN, bleskozvody, elektrické spotrebiče a elektrické ručné náradie, stroje a zariadenia, trafostanice )

- východiskové a pravidelné odborné prehliadky, odborné skúšky a kontroly vyhradených technických zariadení zdvíhacích v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

- zabezpečujeme a koordinujeme Opakované úradné skúšky v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

- zabezpečujeme revízie technických a požiarnych zariadení Elektrické požiarne signalizácie „EPS,, v zmysle Vyhlášky č. 726/2002 Z. z.

- zabezpečujeme revízie technických a požiarnych zariadení Požiarny elektrický rozhlas „HSP, PER,, v zmysle Vyhlášky č. 726/2002 Z. z. a Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

- zabezpečujeme revízie a čistenie komínov a dymovodov - vyhl. 401/2007 Z.z.

- zabezpečujeme odborné prehliadky NTL kotolní v zmysle vyhlášky 25 / 1984 Z. z.

- zabezpečujeme kontroly vykurovacích sústav  v zmysle Zákona 314/ 2012 Z. z.

- zabezpečujeme kontroly klimatizačných sústav v zmysle Zákona 314/ 2012 Z. z.

- zabezpečujeme servis kotlov v zmysle technického predpisu výrobcu

- zabezpečujeme servis horákov v zmysle technického predpisu výrobcu

- zabezpečujeme servis vzduchotechniky v zmysle technického predpisu výrobcu

- zabezpečujeme servis klimatizácie v zmysle technického predpisu výrobcu

- zabezpečujeme servis a údržbu trafostaníc v zmysle prevádzkového predpisu a v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

- zabezpečujeme servis náhradných zdrojov energie „diesel agregáty" v zmysle prevádzkového predpisu a technického predpisu výrobcu

- na všetky revízie, servis, zabezpečujeme aj vyplývajúce opravy a údržbu s revíznych správ a protokolov

- každému klientovi spracujeme harmonogram pravidelných OPaOS ( revízií ), pravidelných a preventívnych servisov a kontrol v zmysle platnej legislatívy, STN a technických predpisov