- Zmapovanie všetkých technických zariadení, vyhradených technických zariadení, technológií a požiarnych zariadení budov .

- Spracovanie  technického pasportu budov (technický audit budov ).

- Spracovanie harmonogramu odborných prehliadok, odborných skúšok, úradných skúšok, povinných kontrol, preventívnych kontrol, povinných a preventívnych servisov podľa legislatívy SR a platných STN noriem.

- Preventívne údržby, opravy s cieľom zabezpečiť bezpečný a riadny prevádzkový chod všetkých technických zariadení budovy podľa legislatívy SR, prevádzkových predpisov a platných STN noriem.

- Naplnenie všetkých legislatívnych a bezpečnostných opatrení pre prípad poistnej udalosti počas prevádzky budovy.

 

Pri technickej správe budov zabezpečujeme všetky potrebné úkony v zmysle platnej legislatívy SR a STN noriem, najmä v oblasti dodržiavania bezpečnosti

- kontrolujeme dodržiavanie prevádzkových predpisov v oblasti prevádzky tepelno-technických zariadení - kotolňa, vzduchotechnika a klimatizácia

- zabezpečujeme obsluhu a prevádzku tepelno-technických zariadení - kotolňa, vzduchotechnika a klimatizácia

- zabezpečujeme, koordinujeme a kontrolujeme výkon odborných prehliadok, skúšok, úradných skúšok ( revízií), opráv, servisu a údržby technických zariadení, vyhradených technických zariadení a technológií, zabezpečujeme

- koordinujeme a kontrolujeme opravy, údržby, výmeny zariadení a investície, pre každý objekt poskytujeme profesionálneho, vyškoleného a zodpovedného facility manažéra, ktorý je k dispozícii vlastníkovi a nájomcom 24 hodín denne

- vedieme a aktualizujeme harmonogramy OPaOS ( revízií ) a údržby a servisov

- vedieme a aktualizujeme každý mesiac pre vlastníka budovy „reporty,", v ktorých evidujeme revízie, opravy, údržby, servis, výmeny zariadení, hlásenia a poruchy

- zabezpečujeme pohotovosť a havarijné služba pre vlastníka budovy a nájomcov ( Help Desk )

- zabezpečujeme a vypracujeme protokoly o určení prostredia

- zabezpečujeme a vypracujeme prevádzkové predpisy budovy, parkoviska a technických zariadení

- zabezpečujeme služby technika PO a BOZP

- zabezpečujeme činnosti v oblasti deratizácie a dezinfekcie interiérov a exteriérov

- zabezpečujeme a vypracujeme prevádzkové denníky technických zariadení

- koordinujeme všetky činnosti v oblasti komplexnej správy budov ako je Facility management, Property management, takisto koordinujeme podporné činnosti v oblasti správy budov ako je upratovanie, čistenie, letná a zimná údržba ...

V prípade zabezpečovania komplexnej správy budovy preberáme kompletnú zodpovednosť za riadne a bezpečné prevádzkovanie a spravovanie Vašej nehnuteľnosti .