PORADENSTVO V OBLASTI VÝKLADU ZÁVÄZNÝCH PRÁVNYCH NORIEM A VYHLÁŠOK.

   Povinnosti správcov a vlastníkov budov

1. Zákon 314/2012 o pravidelnej kontrole vykurovacích a klimatizačných systémov a jej príloha č. 1

a 2

- Vlastník budovy, ktorý má vlastný tepelný zdroj výlučne pre svoj objekt je povinný v zmysle prílohy č. 1 vykonávať pravidelnú kontrolu vykurovacích systémov v závislosti od menovitého výkonu kotla (oni majú od 100 kW a viac to znamená že musia vykonávať kontrolu kotlov 1 x za 3 roky ) ale odborne spôsobilou osobou ( s papiermi ). Príloha č. 2 hovorí o intervaly pravidelnej kontroly klimatizačných systémov v závislosti od menovitého výkonu klimatizačného systému a to je (od 1000 kW je 1 x za 2 roky, od 250 do 1000 kW je 1 za 4 roky) - mali to vykonávať už od roku 2007 v zmysle zákona č. 17/2006.

2. Zákon 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sú právnické osoby, ktoré začali vykonávať činnosť podľa § 1 ods. 3 písm. bad pred 1. májom 2014 sú povinné splniť oznamovaciu povinnosť podľa § 11 ods. 1 do 31.12.2014 ( oznámiť na URSO že sú vlastníkom tepelného zdroja na ktorom nepodnikajú v zmysle § 1 ods. 3.

 

 

3. Poznámka k odst. č. 1 a č. 2:

Kontroly vykurovacích systémov aklimatizačných systémov môžu vykonávať len osoby odborne spôsobilé, ktoré sú uvedené v zozname MH SR a pracovníci, ktorí vykonávajú servis plynových kotlov- plynových horákov a klimatizačných zariadení (kontrolu po sebe nemôže vykonávať servisný pracovník ). Vykonávanie OPaOS VTZ v kotolni v zmysle Vyhlášky SÚBP č. 25/1984 Z. z.: Každý

vlastník tepelného zdroja je povinný každý rok vykonať Odbornú prehliadku kotolne - teplovodného zdroja u ktorých je súčet menovitých tepelných výkonov nízkotlakových kotlov väčší ako 50 kW.

 

4. Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.:

Každý vlastník nehnuteľnosti (byty a NP) je povinný zabezpečovať bezpečnú prevádzku VTZ a vykonávanie OPaOS VTZ v zmysle citovanej vyhlášky podľa príloh :

Príloha č. 1 - Rozdelenie technických zariadení podľa vplyvu ohrozenia -Príloha č. 2 - Obsah konštrukčnej dokumentácie VTZ -Príloha č. 3 - Obsah sprievodnej dokumentácie VTZ -Príloha č. 4 - Evidencia VTZ

-Príloha č. 5 - Prehliadky a skúšky technických zariadení tlakových -Príloha č. 6 - Prehliadky a skúšky zariadení zdvíhacích pred uvedeným do prevádzky -Príloha č. 7 - Prehliadky a skúšky technických zariadení zdvíhacich počas prevádzky -Príloha č. 8 - Prehliadky a skúšky technických zariadení elektrických počas prevádzky -Príloha č. 9 - Prehliadky a skúšky technických zariadení plynových pred uvedením do

prevádzky

-Príloha č. 10 - Prehliadky a skúšky technických zariadení plynových počas prevádzky -Príloha č. 11 - Odborné spôsobilé osoby, ktoré môžu vykonávať OPaOS VTZ a obsluhu VTZ

5. Zákon 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa § 18 ods. 4 písm. a zabezpečiť u konečného spotrebiteľa na náklady vlastníka budovy :

a. Určené meradlá (vodomery teplej a studenej vody)

b. Obstaranie a zapojenie a udržiavanie poměrových rozdeľovačov tepla - zaobstarať do 31.12.2016 To neplatí pre budov menšie ako 500 m2.

Poznámka: Vlastník objektu je povinný nainštalovať určené meradlá na meranie spotrieb energií (studená voda, teplá úžitková voda, poměrové merače spotreby tepla na vykurovacie telesá ak je to technicky a ekonomické možné. Toto je povinnosťou správcu objektu.

6. Zákon č. 142/2000 Z. z., vyhláška č. 210/2000 Z. z. o určených meradlách (poměrové merače spotreby studenej a teplej úžitkovej vody) a vyhlášky č. 209/2013 Z. z. - smerné čísla spotrieb studenej a teplej úžitkovej vody :

Každý vlastník objektu, ktorý rozpočítává konečnému spotrebiteľovi množstvo spotreby studenej a teplej úžitkovej vody je povinný viesť nasledovnú evidenciu určených meradiel - vodomerov nasledovne:

-evidenciu určených meradiel podľa vyhl. č. 210/2000 Z. z.

-platné osvedčenie pracovníkov oprávnených montovať určené meradlá -zabezpečovať kontrolu funkčnosti určených meradiel a ich výmenu po dobe platnosti -poměrové merače spotreby tepla na vykurovacích telesách sa nepovažujú za určené meradlá

Smerné čísla v zmysle vyhlášky č. 209/2013 Z. z. na studenú vodu sa využívajú tam , kde nie je možné použiť určené meradlá na studenú vodu, alebo došlo k poškodeniu vodomeru na studenú alebo teplú úžitkovú vodu.

7. Vyhláška MH SR č. 282/2012 Z. z. ktorá stanovuje technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody a jej prílohy č. 1 :

Povinnosť zabezpečiť minimálnu hrúbku tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody v budovách. Poznámka : Vlastník budovy by si mal preveriť u audítora, či jestvujúce izolácie vyhovujú danej vyhláške.

8. Vyhláška č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa v zmysle prílohy :

Každý vlastník objektu a tepelného zdroja je povinný dodržiavať ustanovenia uvedenej vyhlášky pri dodávke tepla a teplej úžitkovej vody ak sa v zmluve o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody nedohodnú inak. (§ 1 ods. 4 - pri dodávke tepla na ÚK a ods. 5 - dodávka tepla na prípravu teplej úžitkovej vody). V prípade že konečný spotrebiteľ nemá zabezpečenú dodávku tepla, TÚV v zmysle vyhlášky č. 152/2005 Z. z. a nemá to dohodnuté inak v zmluve, môže sa obrátiť na SOI za neposkytované služby.

9. Vyhláška ÚRSO č. 630/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhl. č. 358/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuje teplota TÚV na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu TÚV a rozpočítavania množstva dodaného tepla na vykurovanie :

a) Dodávka tepla na vykurovanie môže byť rozpočítávaná konečnému spotrebiteľovi nasledovne :

A1) § 5 — rozpočítanie množstva dodaného tepla podľa podlahovej plochy nebytového priestoru

A2) § 6 - Rozpočítanie množstva dodaného tepla podľa obostavaného priestoru

A3) § 7 — Rozpočítanie množstva dodaného tepla podľa poměrových meračov

Rozpočítanie spotreby tepla na vykurovanie môže byť vykonané iným spôsobom ak sa vlastník objektu

s nájomníkmi zmluvne nedohodnú inak a vtedy neplatia ustanovenia § 5,6,7.

b) Dodávka tepla na ohrev TÚV a rozpočítanie množstva dodaného tepla na prípravu TÚV v zmysle § 9 sa vykonáva nasledovne:

b1) - rozpočítanie sa vykoná v zmysle § 9 - podľa určených meradiel a 10 % základná zložka a 90 % spotrebná zložka nákladov

b2) - §9 ods. 8) - ak sa vlastník objektu a nájomcovia dohodnú inak, neplatia ustanovenia podľa ods. 2 až 7.

c) Údaje uvedené v rozpočítaní množstva dodaného tepla v TÚV a množstva dodaného tepla na vykurovanie podľa § 10 :

Povinnosti každého dodávateľa tepelnej energie konečnému spotrebiteľovi je predložiť konečnému spotrebiteľovi údaje uvedené v § 10 bez ohľadu ako sa dohodli na vyúčtovaní nákladov za dodávku tepla na vykurovanie a tepla na ohrev TÚV.

Poznámka : V prípade že konečný spotrebiteľ podá podnet na SOI, že vo vyúčtovaní služieb za dodávku tepelnej energie nedostal uvedené údaje, tak SOI tvrdo požaduje predložiť uvedené údaje nakoľko na § 10 sa výnimky nevzťahujú a je to aj povinnosť v zmysle § 11 zákona č. 321/2014 Z. z. Bude len na správcovi objektu ako si obháji nesplnenie § 10.

10. Zákon č. 321/2014 Z. z. §11 • Spotreba energie v budovách :

-§11 Vlastník budovy s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 1 000 m2 s ústredným teplovodným vykurovaním alebo spoločnou prípravou teplej vody je povinný :

a) zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulovaný vykurovací systém v budove

b) vybaviť vykurovací systém automatickou reguláciou parametrov teplonosnej látky na každom tepelnom spotrebiči, v závislosti od teploty vzduchu vo vykurovacom priestore s dlhodobým pobytom osôb t. j. ventile s termostatickou hlavicou a regulačným ventilom

c) zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulované rozvody teplej vody

d) vlastník budovy s podlahovou plochou nad 1 000 m2 je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi

monitorovacieho systému - SIEA a MH súbor údajov o celkovej spotrebe energie a opatreniach na zlepšenie energetickej efektívnosti za predchádzajúci kalendárny rok ak o to SIEA požiada jedná sa o podklady, ktoré sú uvedené vo vyhláške č. 630/2005 Z. z. a vyhláške č. 358/2009 Z. z. v § 10. (množstvo vyrobeného tepla v kWh, regulačný príkon v kW, cena vo variabilnej zložke nákladov v €/kWh a fixnej zložke - €/kW ).

e) vlastník budovy nad 1 000 m2je povinný účtovať každému nájomcovi náklady na spotrebu energie oddelene od nákladov na ostatné poskytované služby a ak celková podlahová plocha budovy, v ktorej sa priestor prenajíma je väčšia ako 1 000 m2 a spotreba energie nájomcu je meraná oddelene samostatným určeným meradlom

f) Povinnosti podľa ods. 4) sa vzťahujú aj na vlastníkov bytov a nebytových priestorov v budove, ktorá nemá charakter bytového domu

-§21 Dodávateľ tepla, ktorý dodáva teplo a ktorý rozpočítává množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi tepla je povinný poskytovať.

11. Zákon 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov , § 18 ods. 6 - Povinnosť nahlasovať údaje na SIEA do 30.4. za predchádzajúci kalendárny rok, iba v tom prípade ak vlastníci nebytových priestorov neprenajali centrálny zdroj tepla inej osobe, ak nie je dohodnuté inak v zmluve o dodávke a odbere tepla v zmysle § 19 ods. 1