3D-building-on-paper_1920x1200-1024x640.jpg

Zmyslom technickej pasportizácie objektov ( technického auditu objektov ), energetickej pasportizácie objektov, energetickej analýzyobjektov, energetického auditu objektov je optimalizácia ekonomických nákladov a dopadov na správu a prevádzku objektov ( Facility management ), dodržiavanie riadnej a bezpečnej prevádzky objektova v neposlednom rade dodržiavanie platnej legislatívy SR.

Kompletná pasportizácia, audit a analýza slúži pre vlastníka ako návod na správu a prevádzku svojho majetku.

 

Obsah Technickej pasportizácie budov :

 

1. Technická a energetická pasportizácia ( analýza )

1.1. Význam technickej pasportizácie v oblasti správy objektov

1.2. Priestorová pasportizácia

1.3. Stavebná pasportizácia

1.4. Technická pasportizácia objektov

1.5. Energetická pasportizácia – analýza

1.6. Analýza ekonomických dopadov

2. Energetický audit

 

1 . Technická a energetická pasportizácia ( analýza objektov ) :

 

1.1. Význam technickej pasportizácie v oblasti správy objektov :

Významom technickej pasportizácie ( technického auditu ) objektov a areálov je zabezpečenie bezpečného a riadneho prevádzkovania technických zariadení, vyhradených technických zariadení a tepelno-technických zariadení v zmysle platne legislatívy SR a technických predpisov výrobcov zo strany vlastníka . Súčasťou technického auditu je zhodnotenie ekonomických dopadov na vlastníka pri správe majetku, ako aj finančný prínos na úsporách na technickej správe objektov a energetickej náročnosti objektov.

Technická a energetická pasportizácia je takzvaný návod na použitie pre vlastníka objektov a areálov, pre riadne prevádzkovanie objektov, bezpečné prevádzkovanie objektov, riadneho zabezpečenia správy objektu a finančného prínosu úspor na správe majetku a energiách.

 

Pasportizáciu rozdeľujeme do nasledovných skupín :

• Priestorová – popisuje budovu z hľadiska dispozičného riešenia, teda popisuje a zaznamenáva plochy jednotlivých priestorov.

• Stavebná – popisuje budovu z hľadiska konštrukčného, upresňuje stav a zloženie strechy, podlahy, muriva.

• Technická – popisuje vybavenosť budovy, napríklad stav výťahu a iných technických zariadení bytového domu ( VTZ ).

• Energetická – popisuje stav odberu jednotlivých médií ako je teplo, chlad, elektrická energia, plyn, vodné a stočné

( zabezpečenie energetických bilancií ).

• Ekonomická – popisuje informácie o nákladoch na správu majetku (údaje o zamestnancoch, externých dodávateľov na jednotlivé služby ako sú napríklad revízie, servis a opravy …,

 

1.2. Priestorová pasportizácia :

Priestorová pasportizácia popisuje jednotlivé výmery objektu ( vnútorné priestory a vonkajšie priestory ), na základe ktorých môže vlastník objektu využiť údaje na presnejšie výmery k prenájmu nebytových priestorov, tak aj rozpočítavanie energií a služieb pre jednotlivých nájomcov, spresniť plochy na upratovanie, čistenie vnútorných priestorov, tak aj vonkajšie priestory a plochy na čistenie, letnú a zimnú údržbu, čím je možné dosiahnuť pozitívny ekonomický efekt.

Priestorová pasportizácia sa vykonáva na základe fyzickej obhliadky a merania, tak i kontroly a porovnania z technickej dokumentácie objektu ( projekty ).

 

1.3. Stavebná pasportizácia :

 

Stavebná pasportizácia objektov popisuje technický stav objektu, ako je popis z hľadiska konštrukčného, upresňuje technický stav objektu ako je napríklad technický stav strechy, podláh, muriva, elektroinštalácie, zdravotechniky atď. V prípade stavebnej pasportizácie sa taktiež pasportizujú počty a tipy svietidiel ( svetelná inštalácia ), počty a tipy batérií, umývadlá, toalety... Neoddeliteľnou súčasťou stavebnej pasportizácie je ako fyzická pasportizácia objektu, tak aj zdokumentovanie projektov a technickej dokumentácie k objektu.

Výhodou stavebnej pasportizácie je zmapovanie stavebných (konštrukčných) častí objektu, presné zmapovanie počtu svetelnej a inej časti objektu pre rýchlejšie reakcie v oblasti opráv a havarijnej služby. Ekonomickú úsporu v prípade stavebnej pasportizácie môže priniesť presné zmapovanie vybavenia objektu pre rýchlejšie vykonanie výmeny zariadenia, alebo opravy zariadenia v objekte a v neposlednom rade rýchlejšia reakcia havarijnej služby.

 

1.4. Technická pasportizácia objektov :

Technická pasportizácia objektu popisuje jednotlivé technické zariadenia ako sú napríklad :

 

A, Vyhradené technické zariadenia ( VTZ ) :

- plynové zariadenia, plynové spotrebiče, plynové rozvody,

- regulačné stanice plynu,

- elektrické zariadenia, elektrické rozvody,

- trafostanice,

- elektrické spotrebiče, elektrické ručné náradie,

- bleskozvody,

- tlakové zariadenia, tlakové nádoby,

- zdvíhacie zariadenia ( výťahy, brány, eskalátory, žeriavy )

- vzduchotechnika a vetranie,

- chladenie a klimatizácia,

 

Pasportizácia vyhradených technických zariadení ( VTZ ) sa zameriava na fyzickú obhliadku jednotlivých zariadení, zmapovanie vykonávania jednotlivých odborných prehliadok, odborných skúšok, opakovaných úradných skúšok vyhradených technických zariadení ( revízií ), spracovanie harmonogramov revízií ( OPaOS, ÚS ), ktoré sa tvoria na základe Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., Vyhlášky č. 25/1984 Z. z., Zákona 314/2012 Z. z. ... a platných STN noriem SR. Pri technickej pasportizácii sa vykonáva kontrola technického zariadenia fyzicky, kontrola štítku VTZ, kontrola dokumentácie k VTZ, kontrola posledných vykonaných revízií ( OPaOS ) a úradných skúšok ( ÚS ) k VTZ. Na všetky VTZ sa spracujú technické pasporty spolu s fotodokumentáciou a poslednými revíznymi správami na jednotlivé VTZ v objekte.

Súčasťou prípravy harmonogramov je evidencia pravidelných servisov VTZ predpísaných legislatívou SR a technickým predpisom výrobcov ( TPV) Neoddeliteľnou súčasťou technickej pasportizácie VTZ je kontrola a stav platnosti prevádzkových poriadkov tepelno-technických zariadení, prevádzkových poriadkov trafostaníc, prevádzkové denníky, protokoly o určení prostredia a iné.

 

Zmyslom technickej pasportizácie vyhradených technických zariadení je zabezpečenie bezpečného a riadneho prevádzkovania vyhradených technických zariadení plynových, elektrických, tlakových a zdvíhacích v objekte. Výhodou technickej pasportizácie je presné spracovanie harmonogramov odborných prehliadok, odborných skúšok, preventívnych kontrol a povinných servisov VTZ. Kontrolujú sa taktiež prevádzkové predpisy VTZ, prevádzkové denníky VTZ, protokoly o určení prostredia.

Na základe spracovaného technického pasportu VTZ a vytvorených harmonogramov vie vlastník objektu presne zadávať jednotlivé odborné prehliadky, odborné skúšky, preventívne kontroly a servisy dodávateľom v termínoch predpísaných legislatívou SR, má k dispozícii fotodokumentáciu zariadení, presný technický popis zariadení, na základe ktorých má možnosť v prípade poruchy, výmeny zadať dodávateľovi presné informácie k VTZ .

Technická pasportizácia vyhradených technických zariadení je takzvaný návod na použitie pre vlastníka objektov pre bezpečné a riadne prevádzkovanie technických zariadení a dodržiavanie platnej predpísanej legislatívy SR a STN . Súčasťou technickej pasportizácie VTZ sú odporúčania z hľadiska zlepšenia dodržiavania bezpečnosti a legislatívy SR.

 

B, Požiarne zariadenia, požiarne systémy ( ,,PO,, ) :

- prenosné hasiace prístroje ,,PHP"

- vnútorné hydranty ( požiarne vodovody ),

- vonkajšie hydranty,

- EPS ( elektrická požiarna signalizácia ),

- Požiarny rozhlas,

- SHZ ( stabilné hasiace zariadenie ),

- Požiarne uzávery ( požiarne dvere, požiarne okná .. ),

- Požiarne klapky ,

- Požiarne vetranie,

- Požiarne rolety a brány,

- Preventívne požiarne kontroly a obhliadky,

- Smernice ,,PO"

- Požiarne charakteristiky, požiarne projekty.

 

Pasportizácia požiarnych zariadení ( PO ) sa zameriava na technickú pasportizáciu jednotlivých požiarnych systémov a zariadení v objekte a v areály objektu v zmysle technickej dokumentácie objektu ( Požiarny projekt, požiarna charakteristika ) . Vychádza sa z požiarneho projektu, respektíve požiarnej charakteristiky objektu, kde sú stanovené presné normy požiarneho zabezpečenia objektu . Pri technickej pasportizácii požiarnych systémov a zariadení sa kontrolujú v prvom rade zariadenia fyzicky . Je potrebné v rámci požiarnej pasportizácie určiť presné intervaly ( harmonogramy ) jednotlivých kontrol PO zariadení v objekte. Súčasťou technickej pasportizácie požiarnych zariadení sú odporúčania z hľadiska zlepšenia dodržiavania bezpečnosti a legislatívy SR.

 

C, komíny a dymovody :

- Komíny

- Dymovody

Technická pasportizácia komínov a dymovodov v objektoch vlastníka sa zameriava na fyzické zmapovanie komínov a dymovodov v areály a objektoch vlastníka, vyhodnotí sa stav technickej dokumentácie a revíznych správ. Na základe daných činností sa nastavia harmonogramy revízií ( kontrol ) a čistenia komínov a dymovodov v zmysle platnej legislatívy SR