• Evidencia kompletnej správy nehnuteľnosti, správne rozdelenie a úpravy prevádzkových nákladov, správu a úpravu výšky záloh na služby.

• Fakturácia ako aj zaúčtovanie skutočných nákladov za poskytované  služby so zistením preplatkov/nedoplatkov.

• Rozpočítanie nákladov energií a služieb pre nájomcov - predpis a evidencia.

• Príprava podkladov k uzavretiu nájomných zmlúv v oblasti služieb a energií.

• Spracovanie ročného vyúčtovania nákladov za energie a služby spojené zo správou a prenájmom nebytových priestorov v zmysle platnej legislatívy SR.

• Komunikácia s kontrolnými orgánmi v oblasti ekonomickej správy budov.

• Príprava podkladov pre emisné hlásenia budov „znečistenie životného prostredia,, kontrola prijatých faktúr za energie a služby.

• Odpadové hospodárstvo.

Pri ekonomickej správe budov zabezpečujeme všetky legislatívne povinnosti za vlastníka budovy tak, aby bol tento v maximálne možnej miere odbremenený od povinností. Zároveň sledujeme zmeny a novely v platnej legislatíve SR tak, aby boli tieto následne zapracované do nájomných zmlúv, riadneho ročného rozúčtovania energií a služieb a príprave predpisu služieb a energií.